Ľubica Schmarcová

Romantické dielo ako literárnohistorická interpretácia

s. 189–196. resumé s. 196 (English)

Na príklade tvorby básnika Janka Kráľa autorka modeluje mechanizmus konštruovania romantického diela literárnymi historikmi, resp. editormi, prechody jeho tvorby viacerými dobovými konkretizáciami. Každá z generácií literárnych historikov prepisuje a akcentuje významové vrstvy korešpondujúce so dobovou koncepciou estetického objektu. Tieto aktualizácie básnického diela často vstupujú do kontradikcií a ešte viac posilňujú výraznú vnútornú heterogenitu a ideové antagonizmy básnikovej tvorby, ako aj premenlivý dopad jeho estetickej a ideovej koncepcie na celkový obraz romantizmu. Každá nová edícia Kráľových textov je tak zásadnou udalosťou, transformujúcou literárnohistorické konfigurácie a prepisujúcou nielen mapu romantizmu ako literárneho smeru, ale aj podobu romantickej tradície a jej ďalších aktualizácií.

Klíčová slova: romantismus - dějiny literatury - fragment - cyklus

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist
Partneři projektu:
Plzeňská filharmonie
Západočeská galerie v Plzni
Západočeské muzeum v Plzni

Organizátoři konferencí:
Ústav dějin umění AV ČR
Ústav pro českou literaturu AV ČR
Ústav pro dějiny umění UK Praha