Plzeňské sympozia

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

1953, Praha

historik

Badatelské zaměření: dějiny kultury raného novověku (dvorské rezidence ve střední Evropě); dějiny geografické mobility (studentské peregrinace, kavalírské cesty, cestopisy a literatura o cestování v 16.-18. století); dějiny 19. století (historická paměť, stereotypů, pomníky, mýty, symboly); dějinami skandinávských zemí a jejich vztahy se střední Evropou


1973-1978 studium archivnictví a dějepisu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1978 PhDr. na základě diplomové práce přijaté po doplnění jako disertace Collegia Nordica' v Olomouci a v Branievě 1578-1619. Příspěvek k dějinám jezuitského školství
1978-1990 archivář Národní galerie v Praze
1988 CSc. obhájil prací Pražské měšťanstvo a výtvarné umění v letech 1620-1740
1991 Historický ústav ČAV, práce na projektu Dějiny habsburské monarchie 1526-1780
od roku 1991 přednáší na katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK
1993-1996 redaktor časopisu Dějiny a současnost. Kulturně-historická revue, předseda redakční rady 1997-2004
1994 září, přednášky na Universitet Lund, Historiska institutet,
1996 červen, přednášky na Christian-Albrecht-Universität Kiel, Inst. für die Geschichte Osteuropas, Německo
2001 leden-únor, přednášky na University of Foreign Studies Tokio a Kobe, Japonsko
2002 duben, přednášky na Tampereen Yliopisto, Tampere, Finsko
2003 říjen, ?rhus universitet, ?rhus, Dánsko
2006 červen, přednášky na Christian-Albrecht-Universität Kiel, Německo


Bibliografie (výběrová):
Úplná bibliografie na http://pvh.ff.cuni.cz/, výzkum - publikační činnost členů katedry - jméno

Čeští poutníci v Palestině v 19. století, in: Aleš Filip - Roman Musil (ed.), Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Praha 2006, s. 291-301.

Denkmäler des Krieges als Orte der Erinnerung in Tschechien nach der Wende - Lieux de mémoire oder Kampfplätze der Erinnerungen? In: Christoph Cornelißen - Roman Holec - Jiří Pešek (ed.), Diktatur - Krieg - Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit seit 1945. Essen 2005, s. 229-236.

Cestovat znamená žít. Světoběžník Andersen a jeho návštěvy v Čechách, Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 6, s. 37-39.

„Kunstverein nebo / oder Künstlerverein?" Hnutí umělců v Praze let 1830-1856 / Die Künstler-Bewegung in Prag 1830-1856. Praha 2004. (spolu s Romanem Prahlem)

„Jdou s tebou naše srdce i mysle -- až tam ku břehům Tibery." Cestování v době biedermeieru, in: Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (ed.), Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 6.-8. března 2003. Praha 2004, s. 128-141.

Josef Hellich a (spolek) křesťanské(ho) umění, in: Zdeněk Hojda - R. Prahl (ed.), Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 7. - 9. března 2002, Praha 2003, s. 302-310. (spolu s Romanem Prahlem)

Bohemia - Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600 - 2000. Katalog výstavy. Praha 2000, 98 s. (spolu s Jaroslavou Kašparovou)

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608. Rekonstruovaná edice shořelého rkp. 324 z Archivu hl. m. Prahy podle opisu uloženého v Archivu Národního muzea. Praha 1997, 191 s. (spolu s Jaroslavem Čechurou a Martinou Novozámskou)

Pomníky a zapomníky. Praha - Litomyšl 1996, 284 s., 2 vyd. 1997. (spolu s Jiřím Pokorným)

Prager Palais. München 1994, 216 s. (spolu s Jiřím Peškem a Lubomírem Pořízkou)

Cesty a cestovatelé v raném novověku. Muzeum Litoměřice srpen-říjen 1994. Litoměřice 1994, 65 s + 13 s. barevných obraz. příloh. (spolu s Vítem Vlnasem)

O habsburských pomnících v Čechách, in: Jiří Rak - Vít Vlnas (eds.), Habsburské století, 1791-1914. Česká společnost ve vztahu k dynastii a monarchii. Praha 2004, s. 34-48. (spolu s Jiřím Pokorným)

Doslov, in: Peter Englund, Nepřemožitelný. Praha, prosím rozepsat NLN 2004, s. 722-729. [o historické tradici „potopy" v Polsku, Švédsku a Dánsku]
Riegrův pomník na Kozákově, in: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Semily 2003, s. 287-297.

Za vlast a víru. Náboženský exil po Bílé hoře v tradici 19. století, In: Útěk a exil v umění. Praha, prosím rozepsat UNHCR 2002 (katalog výstavy), s. 14-18.

Básník Vlasty, ředitel koněspřežky a osmačtyřicátník Karl Egon Ebert 1801-1882, Dějiny a současnost XXIII, 2001, č. 6, s. 19-21, 54.

Společnosti přátel umění v Evropě do konce 18. století, in: Zdeněk Hojda - Roman Prahl (ed.), Mezi časy ... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. Plzeň, 4.-6. března 1999. Praha 2000, s. 76-87.
Umění v konverzaci: Thunův salon, in: Helena Lorenzová - Taťána Petrasová (ed.), Salony v české kultuře. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 12.-14. března 1998. Praha 1999, s. 35-46. (spolu s Romanem Prahlem)

Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. Příspěvek k poznání výtvarných a literárních zdrojů historického vědomí v 19. století, in: Ivan Hlaváček - prosím rozepsat J. Hrdina (ed.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 181-203.

Město Praha doby Smetanovy, in: Olga Mojžíšová (ed.), Bedřich Smetana. Doba - život - dílo, Praha 1998, s. 7-29.

„Gönnt einem jeden die Wahrheit", in: Monica Flacke (hg.), Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama (Begleitband zur Ausstellung), Berlin, DHM 1998, s. 502-527. (spolu s Vítem Vlnasem)
Pomník - svatyně národa, in: Marta Ottlová - Milan Pospíšil (ed.), Sacrum et profanum, Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia k problematice 19. století, pořádaného v rámci Smetanovských dnů ve dnech 11. - 13. března 1993 ve Státní vědecké knihovně v Plzni Ústavem hudební vědy FF UK a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. Praha 1998, s. 54-64.
Denkmalkonflikte zwischen Tschechen und Deutschböhmen, in: Hanns Haas - Hannes Stekl (ed.), Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler, Wien - Köln - Weimar 1995, s. 241-251. (spolu s Jiřím Pokorným)
Geneze uměleckých výstav v Praze 1791-1851, Documenta Pragensia XII (Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí AMP 1989 a 1991), 1995, s. 317-324.

Das Slawentum, der Austroslawismus und Panslawismus in Böhmen, in: Karel Srp (ed.), Alfons Mucha - Das Slawische Epos (katalog výstavy). Krems 1994, s. 139-142.

Das Slawische Epos aus der Sicht des Historikers, in: ibidem, s. 143-151.

Počátky obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, in: Lubomír Slavíček (ed.), Artis Pictoriae Amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha 1993, s. 311-316 a katalogová čísla IV/1-6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15.

Pokus o český panteon umění: Jubilejní výstava, in: Marta Ottlová - Milan Pospíšil (ed.), Umění a civilizace jako divadlo světa. Sborník z 11. sympozia k problematice 19. století pořádaného Ústavem pro hudební vědu ČSAV v rámci Smetanovských dnů v Plzni ve dnech 14.-16. března 1991. Praha 1993, s. 66-74. (spolu s Romanem Prahlem)

Prag-München und die bildenden Künstler im 19. Jahrhundert, in: prosím doplnit editora, Bayerisch-Böhmische Nachbarschaft. München 1992, s. 141-154.

Píseň o Nibelunzích v novodobé historické a kulturní tradici (a Nibelungové Fritze Langa), Iluminace III, 1991, č. 4, s. 35-68.
Pražská defenestrace v historické malbě 19. století (Na okraj jedné reprodukce v ouběnické chalupě), in: Pocta Josefu Petráňovi (= Práce Historického ústavu ČAV, Miscellanea C-4). Praha 1991, s. 567-578.
Ze zákulisí "výstavy na Výstavě" roku 1891, Dějiny a současnost XIII, 1991, č. 5, s. 27-32. (spolu s Romanem Prahlem)
Češi a Němci na Jubilejní výstavě, in: prosím doplnit editora, Umění na Jubilejní výstavě před sto lety. Vydala Národní galerie v Praze a Západočeká galerie v Plzni 1991, s. 21-24.

Setkávání s Oldřichem a Boženou, Dějiny a současnost XII, 1990, č. 3, s. 38-45. (spolu s Romanem Prahlem)

Šalounův pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí ve světle autorovy filozoficko-dějinné koncepce, Husitský Tábor IV, 1982, s. 209-214.

Die Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag - Ihre Rolle im Kunstleben Böhmens 1796-1840, Seminaria Niedzickie/Niedzica Seminars V. Cultural Institutions in the 19th Century as an Example of National Revival in Poland, Bohemia, Slovakia and Hungary. Kraków 1991 [vyšlo 1992], s. 85-91, obr. 29-39.

Josef Hlávka mezi sběrateli své doby. Soupis Hlávkovy [umělecké] pozůstalosti, Acta Polytechnica. Práce ČVUT v Praze VI, 1990, seš. 3, s. 13-20; seš. 4, s. 123-142. (spolu s Romanem Prahlem)

Společnost vlasteneckých přátel umění a památková péče v Čechách v 1. polovině 19. století, Bulletin sekce památkové péče vedoucího pracoviště vědecko-technického rozvoje 6, [SÚPPOP] Praha 1989 [vyšlo 1990], s. 169-172.

Sociální zázemí Jednoty výtvorných umělců - rozchod s tradiční základnou uměleckého mecenášství v Čechách ?, in: Milena Freimanová (ed.), Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze ve spolupráci s Ústavem teorie a dějin umění ČSAV v Plzni ve dnech 7.-11. března 1984. Praha 1988, s. 355-359.

Die Prager Kunstausstellungen 1886-1914: Ihr Publikum und ihr Verkaufserfolg, in: Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in böhmischen Ländern und in Europa. Fs. für Jan Havránek zum 60. Geburtstag. Wien-München 1988, s. 251-273.

Kdo nakupoval na výstavách Krasoumné jednoty ?, in: Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály NG I.). Praha 1983, s. 133-154.

Generace Národního divadla po deseti letech. Z neznámých dopisů Josefa Václava Myslbeka Vojtěchu Hynaisovi, Documenta Pragensia III, 1983, s. 240-252.

Společnost vlasteneckých přátel umění a počátky památkové péče v Čechách, in: Tomáš Vlček (ed.), Historické vědomí v českém umění 19. století. Sborník uměnovědné konference pořádané Městským národním výborem v Plzni ve dnech 26. - 29. února 1981. Praha 1981, [vyšlo 1982], s. 214-218.

 

 

 

Web vytvořilo studio Liquid Design, v případě potřeby navštivte stránku s technickými informacemi
design by Bedřich Vémola
TOPlist